BOTIČKÁRNA.CZ
ÚVOD KATALOG AKTUALITY OBCHODNÍ PODMÍNKY KONTAKTY ODKAZY
HL. TEXT
VÝROBCE
ROZMĚR
VARIANTA
DR. KAUFMANN ELECTRONIC s.r.o.
Adresa
BOTIČKÁRNA.CZ
Čápkova 7
Brno
602 00
ČR
25573276
DIČ CZ-25573276
jsme plátci DPH
Telefon 775968287
.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

. . .

INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ EET

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“,

 

 

PŘEJEME KRÁSNÝ DEN A PŘÍJEMNÝ NÁKUP U NÁS

Zboží nabízené v eshopu  můžete najít, vyzkoušet a vyzvednout si také v naše kamenném obchodě-ceny jsou totožné, možné je si i zboží před návštěvou kamenného obchodu rezervovat, abyste měli jistotu, že bude 100% skladem - rezervace držíme 24 hodin, pokud není dohodnuta rezervace delší. 

 

Zboží zakoupené v kamenné prodejně lze nepoškozené, nenošené, v původním obalu a s originál účtenkou vyměnit do 5  dnů s tím, že prvním dnem je den nákupu.

VÝMĚNA JE MOŽNÁ POUZE ZA ZBOŽÍ VE STEJNÉ ČI VYŠŠÍ HODNOTĚ.

VRACET ZBOŽÍ ZAKOUPENÉ V KAMENNÉ PRODEJNĚ NELZE, pro možnost vracení využijte objednávku přes eshop.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

PRODÁVAJÍCÍ:

Dr. Kaufmann electronic, s.r.o.

se sídlem Rozdrojovice 59, 664 34 Kuřim

ič 25573276, dič cz-25573276

 

ADRESA PROVOZOVNY - DORUČOVACÍ ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ VRATEK A REKLAMACÍ

BOTIČKÁRNA BRNO, ČÁPKOVA 7, 602 00 BRNO

 

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.botickarna.cz (dále též jen „e-shop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky jsou v rámci e-shopu každému přístupné.
 2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „NOZ“).
 3. Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se v souladu s NOZ považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (každý takový člověk dále jen "kupující" „spotřebitel“).

II. Kupní smlouva

 1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.
 2. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu a uvedení poznámky "skladem", kupní smlouva vzniká doručením kupujícím v rámci e-shopu řádně vyplněné, potvrzené a odeslané objednávky prodávajícímu (dále jen „objednávka“). Pokud je zboží v eshopu dostupné "na dotaz",nelze uzavřít kupní smlouvu bez potvrzení dostupnosti zboží.
 3. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených NOZ je ve smyslu ustanovení § 1726 NOZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) NOZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 4. Prodávající je povinen neprodleně kupujícímu potvrdit obdržení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce. Současně s takovým potvrzením zašle prodávající kupujícímu znění těchto obchodních podmínek.
 5. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
 6. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

III. Specifikace zboží a cena zboží

 1. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo v e-shopu.
 2. Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v e-shopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží kupujícímu.
 3. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

IV. Platební podmínky

 1. Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:
  • a) Platbou předem na základě údajů zaslaných prodávajícím  zdarma
  • b) Dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.  40,--kč
  • c) Hotově při osobním odběru. Zdarma

V. Dodací podmínky

 1. Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, a to prostřednictvím přepravce, kterého kupující vybere v rámci své objednávky, přičemž má na výběr z těchto možností:
  • a) PPL -pojištěný balík  80,--Kč
  • b) Zásilkovna - uložení na pobočce 60,--Kč
  • c) Česká pošta , s.p.-balík do ruky  110,--Kč
 2. Zboží bude kupujícímu odesláno nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Zásilka bude obsahovat objednané zboží a prodejní doklad. V případě vícepoložkové objednávky mohou být jednotlivé položky expedovány v několika zásilkách s tím, že poštovné nebude navyšováno.
 3. Náklady na dodání zboží objednaného v rámci jedné objednávky jsou nezávislé na počtu objednaných kusů (položek). Náklady na dodání zboží  ,které je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží, jsou součástí obchodních  podmínek  a jsou uvedeny níže. Uvedené náklady na dopravu jsou platné pro doručení v rámci ČR. Prodávající nebude kupujícímu účtovat náklady na dodání zboží v případě:
  • a) pokud hodnota objednávaného zboží činí současně alespoň 2500,-- Kč

Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.

 1. Prodávající zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem dohodnutým v kupní smlouvě, případně způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání a užívání.
 2. Vyžaduje-li to povaha zboží nebo určuje-li takovou povinnost výslovně příslušná kogentní právní norma, je prodávající povinen jako součást dodávky dodat kupujícímu takovou dokumentaci a doklady vztahující se k dodávanému zboží, které jsou nutné k převzetí a užívání zboží.
 3. V případě nepřevzetí zboží zaslaného na dobírku bude uplatněn prodávajícím nárok na náhradu prokazatelně vynaložených výdajů na poštovné dle § 522 OZ .

VI. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody

 1. Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od vybraného přepravce.
 2. Není-li kupující spotřebitelem, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.

VII. Nároky z vad zboží

  1. Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
  2. Nároky kupujícího z vad zboží (včetně způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými právními předpisy, zejména OZ.
  3. Kupující může uplatnit reklamaci v kterékoliv prodejně prodávajícího nebo přímo v sídle prodávajícího.
  4. Ustanovení odstavců 5. až 12 tohoto článku VII. obchodních podmínek se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „spotřebitel“, je tím míněn kupující, který je spotřebitelem.
  5. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady.
  6. Ustanovení odst. 5 tohoto článku se v souladu s ustanovením § 2167 OZ nepoužije zejména:
   1. U zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
   2. Na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
   3. Vyplývá-li to z povahy věci.
  7. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí.
  8. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 5 tohoto článku VII. obchodních podmínek a/nebo § 2161 OZ, může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
  9. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
  10. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
  11. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.
  12. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

 

VIII. Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

  1. Ustanovení tohoto článku VIII. obchodních podmínek se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „spotřebitel“, je tím míněn kupující, který je spotřebitelem.
  2. Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží, přičemž je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů (položek) zboží, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.
  3. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného zboží prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel.
  4. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
  5. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
  6. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  7. V souladu s příslušným ustanovením OZ sděluje prodávající spotřebiteli, že spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, jehož vzor je přílohou obchodních podmínek.

Ochrana osobních údajů

 1. ~Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (uvedených v kupní smlouvě) v databázi zákazníků prodávajícího po naplnění kupní smlouvy (za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.
 2. Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.
 3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.

X. Kontaktní údaje prodávajícího

BOTIČKÁRNA BRNO

ČÁPKOVA 7, Brno 602 00

WWW.BOTICKARNA.CZ

mail botickarna@seznam.cz

tel. 775968287

 

Sídlo provozovatele

Dr. Kaufmann electronic, s.r.o.

Rozdrojovice 59, 66434

IČ 25573276,  DIČ  CZ 25573276

XI. Mimosoudní vyřizování stížnostíspotřebitelů

 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

  Kupující, který je spotřebitelem, má
  podle zákona č. 634/1992 Sb., o
  ochraně spotřebitele, v platném
  znění, právo na mimosoudní řešení
  spotřebitelského sporu z kupní
  smlouvy nebo ze smlouvy o
  poskytování služeb. Subjektem, který
  je oprávněn mimosoudní řešení
  sporu provádět, je Česká obchodní
  inspekce. Bližší informace jsou
  dostupné na webových stránkách
  www.coi.cz.

  Mimosoudní řešení spotřebitelského
  sporu se zahajuje výlučně na návrh
  spotřebitele, a to pouze v případě, že
  se spor nepodařilo s prodávajícím
  vyřešit přímo. Návrh lze podat
  nejpozději do 1 roku ode dne, kdy
  spotřebitel uplatnil své právo, které je
  předmětem sporu, u prodávajícího
  poprvé.

  Spotřebitel má právo zahájit
  mimosoudní řešení sporu online
  prostřednictvím platformy ODR
  dostupné na webové stránce
  ec.europa.eu/consumers/odr/.

  Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

 1. XII. Závěrečná ustanovení
 2. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.
 3. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.
 4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.01.2014.
 5. Přílohu těchto obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
Vzorový
formulář pro odstoupení od smlovy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smluvy)
 
Adresát:
BOTIČKÁRNA BRNO, ČÁPKOVA 7, 602 00
 
ODPOVĚDNÁ OSOBA MGR. VLADIMÍR STODŮLKA , 
adresa pro doručování elektronické pošty: botickarna@seznam.cz
 
 
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smluvy o nákupu tohoto zboží
(*)/o poskytnut
í těchto služeb (*)
 
 
Datum objednání (*)/ datum obdržení (*) číslo objednávky()
 
 
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*)
 
 
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 
 
Číslo účtu, na kterou má být vrácena částka:
 
 
 
Podpis spotřebitele/spotřebitelů
(pouze pokud je tento formulář
zasílán v listnné podobě)
 
 
Datum
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte

.

 

JSME MALÝ OBCHŮDEK PRO MALÉ DĚTI A NAŠÍM KRÉDEM JE SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍČEK I JEHO RODIČE - COKOLIV U NÁS JDE SLUŠNĚ DOHODNOUT, MÁME RADOST, KDYŽ MÁTE RADOST....... BOTIČKÁRNA - TAK TROŠKU JINÝ OBCHOD

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
ČESKÁ POŠTA - BALÍK DO RUKY
BALÍK DO RUKY ČI NA POŠTU - DODÁNÍ DRUHÝ PRACOVNÍ DEN PO ODESLÁNÍ. PRODÁVAJÍCÍ MÁ POTVRZENÍ O ODESLÁNÍ, ZÁSILKU JE MOŽNO SLEDOVAT, V PŘÍPADĚ ZTRÁTY ČI POŠKOZENÍ LZE REKLAMOVAT.CENA PLATÍ POUZE PRO DORUČENÍ V RÁMCI ČR.
110,00 Kč ZDARMA
PPL
DOPRAVU PPL LZE KOMBINOVAT S PLATBOU PŘEDEM NA ÚČET, ČI PLATBOU NA DOBÍRKU.
80,00 Kč ZDARMA
ZÁSILKOVNA
BUDE DORUČENO NA UVEDENOU POBOČKU ZÁSILKOVNY. LZE KOMBINOVAT S PLATBOU PŘEDEM NA ÚČET NEBO DOBÍRKOU. NELZE KOMBINOVAT S OSOBNÍM ODBĚREM.
60,00 Kč ZDARMA
OSOBNÍ ODBĚR
JEDNÁ SE POUZE O OSOBNÍ ODBĚR V KAMENNÉ PRODEJNĚ BOTIČKÁRNA BRNO, ČÁPKOVA 7
ZDARMA ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
PLATBA PŘEDEM NA ÚČET
číslo účtu Vám bude zasláno při potvrzení objednávky
BEZ POPLATKU
DOBÍRKA
Zákazník platí zásilku, DORUČENOU ČESKOU POŠTOU, PPL, či na pobočku ZÁSILKOVNY, hotově či kartou při jejím převzetí. Dobírku lze volit pouze při doručovací adrese na území ČR
40,00 Kč
HOTOVĚ PŘI OSOBNÍM PŘEVZETÍ
MOŽNÉ POUZE PŘI OSOBNÍM PŘEVZETÍ V KAMENNÉ PRODEJNĚ BOTIČKÁRNA V BRNĚ - NELZE KOMBINOVAT S DODÁNÍ POŠTOU, PPL ANI ZÁSILKOVNOU
BEZ POPLATKU
. . .
OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF
.
KOŠÍK JE PRÁZDNÝ
TIP Při objednávce zboží nad 1.500,00 Kč bude odeslání objednávky ZDARMA
OTVÍRACÍ DOBA - změny jsou vždy uvedeny na úvodní staně e-shopu